Morgendienst 1 (sectie 1-3)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
19 januari 2020 09:00 - 10:00

Beschrijving

 Voorganger: ds. Chiel Vleesenbeek

 • Votum en groet
 • Zingen GK 211

1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden
en eren U als onze Heer met liederen en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeborene uit de dood zich diep ootmoedig buige.

2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven
en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof, U de eer-kroon opgedragen.
Geheel de aard' en ’t hemel-hof moet van uw eer gewagen.

3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken.
Ja, halleluja, zie Hij komt! Juicht, mensen, engelen samen.
met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

 • Wet
 • Zingen Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is;
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft (2x).

 • Gebed
 • Lezen NBV Marcus 2: 1-12

1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ 6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”?
10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 11 ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

 • Zingen Opwekking 642 – Al mijn zonden

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag. Refrein

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier." Refrein

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen GK 238

1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
U voert de strijd, de hulde is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voort geleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voort geleid.

 • Zegen
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact