Agenda

Morgendienst 1 (sectie 4-7) - Micha Zondag

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
14 oktober 2018 09:00

Beschrijving

Zie hier

Voorganger: Wubbo van Herwijnen

• Votum en groet (Sela)
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer,
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon
Genade en vrede van God de vader
Door Jezus zijn zoon immanuel Hij woont met zijn geest in ons.

• Zingen Opwekking 697
Al wat ik ben, leg ik in uw hand, ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig. Jezus, ik geloof in U. Jezus,
ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen.

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft, uw woord staat vast voor eeuwig.

2x Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing... bent U alleen.

4x Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer.

2x Ik vertrouw U, ik vertrouw op U.

2x Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing... bent U alleen.

• Gebed
• Zingen “Ik was hongerig” Rikkert Zuiderveld
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan.

• Lezen NBV Jesaja 58: 1-10
1Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden.
2 Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid.
3 ‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’ Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen,
4 omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel.
5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof?
Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt?
6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

• Lezen Deut 15: 7 – 11
7 Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, 8 maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 9 Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 10 Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. 11 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

• Zingen GKB Psalm 132: 7,8
7 Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft Hij haar begeerd.
Eens sprak Hij, die het al regeert: Hier woon Ik tot in eeuwigheid,
dit is mijn rustplaats voor altijd.

8 Hier duld Ik nood noch tegenspoed, hier worden armen rijk gevoed,
mijn zegen schenkt hier overvloed, waar priesters staan, met heil bekleed,
bij 't volk dat juichend voor Mij treedt.

• Preek “Arm raakt rijk, rijk raakt arm”
• Zingen Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

Refrein
Toon Mijn liefde aan de ander dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.
Refrein

• Lezing wet (vanuit NT-perspectief)

• Zingen Opwekking 428
Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond (2x).

• Gebed
• Collecte

• Zingen GKB Gezang 160
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, U blijft immer dezelfde
die U steeds was; dat bewijst U ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt U gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 U geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
U geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt U gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact