Middagdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
16 februari 2020 16:30 - 17:30

Beschrijving

 Voorganger: ds. Simon van der Lugt

 • Votum en groet
 • Zingen LvK 476: 1,4,5

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Israëls oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!

4 Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.

5 Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triomferen mag.

 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Lezen NBV Genesis 3: 22-24 en 50: 22-26

3: 22-24 Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij
kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom
plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. 23 Daarom stuurde hij de mens weg
uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.
24 En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden
de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard.
Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

50: 22-26 Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar.
23 Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de geboorte van de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, maakte hij nog mee.
24 Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: ‘God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd.
25 Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.’
26 Jozef stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd, in Egypte.

 • Preek
 • Zingen DNP Psalm 105: 13 en 14

13. Nooit heeft de HEER zijn volk vergeten.
Als zij het vroegen, gaf Hij eten.
Fris water stroomde uit een steen,
meer dan genoeg voor iedereen.
God dacht aan Abraham, zijn knecht,
aan wat Hij hem had toegezegd.

14. Blij mochten zij het land verlaten
waarin zij lang gevangen zaten.
God gaf hun bouw- en weidegrond
en akkers waar al graan op stond -
om daar te leven tot zijn eer,
om Hem te dienen. Prijs de HEER!

 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen GK Psalm 104: 9 en 10

9 De ere Gods zij tot in eeuwigheid.
De schepping blinke van zijn majesteit.
Ja, alles wat Hij opriep en doet leven
moge Hem ongestoorde vreugde geven.
Aanbiddelijk in grootheid is de HEER,
ziet Hij alleen maar op de aarde neer,
dan beeft zij, en de grote bergen roken
als Hij zijn hand naar hen heeft uitgestoken.

10 Ik zal de HEER lof zingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in de HEER verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, de HERE,
alles in allen zal Hij triomferen.

 • Zegen

 

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact