Morgendienst 1 (sectie 4-7)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
08 december 2019 09:00 - 10:00

Beschrijving

Liturgie zondag 8-12-19 9 + 11 uur ds Chiel Vleesenbeek

 • Zingen Opwekking 780 Verwachten

Vers 1 2x         Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer.
                        Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Refrein            Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild.
                       Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Vers 1 2x         Refrein

Vers 2 2x         Mijn ziel verlangt naar de Heer. Mijn ziel verlangt naar de Heer,
                        meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Vers 1 2x          Refrein 2x
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

 • Votum en groet, daarna Zingen LB 442: 1 en 2

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O U, wie aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

 • Leefregel 1 Petrus 4:7-11

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt ​bidden. 8Heb elkaar vóór alles innig lief, want ​liefde​ bedekt tal van ​zonden. 9Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij ​Jezus​ ​Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. ​Amen.

 • Gebed
 • Zingen Kinderopwekking 241 van A tot Z

A van Almachtig,
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar,
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd,
H is van Hoeksteen
I van Immanuë, God is met ons
J is van Jezus,
K is van Koning
L van zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Refrein            Van A tot Z bent U de hoogste Heer
                        Alfa, Omega en zoveel meer
                        Oneindig groot is ook uw Heerschappij
                        U bent het einde voor mij

M van Messias N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van IQ: onze God is de slimste
R is van Rots en S is van Schild           Refrein
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek Verlosser van V W is de Weg
X is de weg voor eXtra bijzonder
IJ voor ijzersterk Z van Zoon van God   2x Refrein

 • Lezen Jesaja 2:1-5

1Dit zijn de woorden van ​Jesaja, de zoon van Amos; het ​visioen​ dat hij zag over Juda en ​Jeruzalem. 2Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 3machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van ​Jakobs​ God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de ​Sion​ klinkt zijn onderricht, vanuit ​Jeruzalem​ ​spreekt de HEER. 4Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun ​zwaarden​ omsmeden tot ​ploegijzers en hun ​speren​ tot ​snoeimessen. Geen volk zal nog het ​zwaard​ trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat ​oorlog​ is. 5Nakomelingen van ​Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

 • Zingen DNP 2: 1 en 2

1 Wat willen al die wereldleiders toch met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg om door bedrog van God en zijn gezalfde los te komen.
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning; Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning regeert in Sion, op de berg van God.’

2 Hij sprak tot Mij en kondigde dit af: ‘Jij bent mijn zoon; ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf; Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren. Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren. Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.

 • Verkondiging
 • Zingen GK 157: 1-3

1 Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan
en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat zijn heilige naam.
Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert.

2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän,
de wolf ligt rustig naast het lam, de leeuw en beer zijn lief en tam.
De angsten zijn voorbij, de kinderen spelen vrij.

3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord.
Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort.
Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen GK 232: 1,2 en 4

1 Op bergen en in dalen en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven ja, overal is God.

2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven ja, zorgt voor ‘t gans heelal

4 Roem Christen, aan mijn slinke en rechterzijde is God.
Waar ‘k macht’loos nederzinke of bitter lijd’, is God.
Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden, ja, overal is God

 • Zegen
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact