Agenda

Morgendienst 1 (sectie 4-7)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
17 februari 2019 09:00 - 10:00

Beschrijving

Liturgie zondag 17-2-19 9+11 uur ds Gertjan Klapwijk

 • Alleen 11 uur Zingen Met Open Armen Schrijvers voor gerechtigheid

Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis (3x) Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis (3x) Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis (3x) Welkom, welkom thuis.

 • Zingen Votum en groet Sela

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer,

Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon.

Genade en vrede van God de Vader.

Door Jezus zijn zoon Immanuel.

Hij woont met zijn geest in ons.

2x        Hallelujah, hallelujah, Amen!

 • Zingen Lof, aanbidding Sela = Opwekking 671

1 U schiep de zon, maan en sterrenpracht,

Vader, U bent het geheim van het leven;

alles toont Uw macht.

2 U bent alles wat mijn hart verlangt,

U bezielt mij, Heer,

U houdt heel mijn leven veilig in Uw sterke hand.

 

Refrein

Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart;

U maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen; ik prijs Uw naam.

 

3 U geeft regen, zon en overvloed, Vader, U bent

het geheim van het leven dat U bloeien doet.

4 U doorgrondt mij en U houdt van mij,

wat een wonder, Heer, U bent heilig,

hoogverheven, maar ook heel dichtbij.             

Refrein

2x        Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is zijn naam.

Refrein

 • Gebed
 • Lezen en tekst Lucas 4:14-30 Jezus​ keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea.

Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de ​synagogen​ en werd door allen geprezen. 16Hij kwam ook in ​Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op ​sabbat​ naar de ​synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17werd hem de ​boekrol​ van de ​profeet​ ​Jesaja​ overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18‘De ​Geest van de ​Heer​ rust op mij, want hij heeft mij ​gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19om een ​genadejaar​ van de ​Heer​ uit te roepen.’ 20Hij rolde de ​boekrol​ op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de ​synagoge​ waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van ​Jozef?’ 23En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in ​Kafarnaüm​ gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele ​profeet​ welkom is in zijn vaderstad. 25Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van ​Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel ​weduwen​ in Israël.26Toch werd ​Elia​ niet naar een van hen gezonden, maar naar een ​weduwe​ in Sarepta bij Sidon. 27En in de tijd van de ​profeet​ ​Elisa​ waren er veel mensen inIsraël die leden aan ​huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër ​Naäman.’ 28Toen de aanwezigen in de ​synagoge​ dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

 • Verkondiging,
 • Zingen GKB Psalm 98:2,3

2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond.

De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont.

Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd!

Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!

 

3 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank.

Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank!

Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied!

Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

 

 • Zingen GKB Psalm 84:6

6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild.

Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER,

onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven.

Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

 • Over het nieuwe leven
 • Zingen: Ik zal er zijn Sela

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

5 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Couplet 4 ‘Ik ben die Ik ben’….

 • Gebed
 • Collecte Psalm Project: Witter dan Sneeuw psalm 51

1 Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Refrein 1          Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Refrein 2          Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

2 Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Refrein 1 en Refrein 2,

Refrein 1 en Refrein 2, daarna Couplet 1

 • Zingen Opwekking 789

U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein

En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.     

Refrein

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.                             

Refrein

 • Zegen
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact