Morgendienst 2 - Bevestiging en intrede van ds. Chiel Vleesenbeek

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
18 februari 2018 11:00

Beschrijving

Voorgangers: 

Hans Slotman en Chiel Vleesenbeek

Liturgie:

Zingen Votum - Sela

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer,
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon
Genade en vrede van God de vader Door Jezus zijn zoon immanuël
Hij woont met zijn geest in ons. 2x

Zingen Opwekking 785
Ik bouw op Jezus, anders niet; het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ik steun alleen op Jezus’ Naam. (2x)

Refrein:

Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!
(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik van Hem in eeuwigheid!

Gebed
• Lezen
NBV Matteus 19: 13-15
13 Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, 14 zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15 En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder.

NBV 1 Timoteus 4: 11-16
11 Draag dit alles over in je onderricht. 12 Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. 13 In af-wachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging,heeft uitgesproken.
15 Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. 16 Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.

Zingen GKB Gezang 45
1 Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen,
laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van mijn rijk, staan voor kinderen open.
Laat ze allen groot en klein, bij Mij binnen lopen.

2 Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk, bij Mij binnen lopen.

Preek Hans Slotman

Zingen Opwekking 769
Kom, vestig uw gezag; Wees Koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons; Onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; Een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, Laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk. Heer maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk En uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in En geeft ons leven zin:
Gevangen harten worden vrij, Verslagen mensen troosten wij;
Zelfs de blinden zien uw heerschappij. Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom!

Refrein: Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug. Heer, dat bidden wij Tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht Verslaat de helse macht. Uw ongekende pracht Vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; Leer ons te doen wat U ons vraagt.
Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons.
Refrein.

Formulier bevestiging dienaren van het Woord


Zingen Ga maar gerust van Sytze de Vries.
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan, Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan, Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat, Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan, Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan, Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen, Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan, Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan, Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, ben ik de hand, die al je tranen wist.

Zingen Opwekking 598
Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden Uw handen
mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar Uw plan.

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht, Uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, O Heer, hoe ik steeds meer leef als U. U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven. Trek mij, o Heer, dichter naar U toe.

Refrein
Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in Uw sterke hand.
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht, Uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, O Heer, hoe ik steeds meer leef als U. U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.Trek mij, o Heer, dichter naar U toe. Refrein


Lezen NBV Matteüs 19, 16-30
16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 27 Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29 En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Preek Chiel Vleesenbeek

Zingen Opwekking 582
Jezus, alles geef ik U wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.
Jezus, alles geef ik U wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.
2x
Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik
in uw hand, vertrouw ze aan U toe.
2x
Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.

Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.

Collectes
Sela Juicht/Hij is verheerlijkt
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. (2x)

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft; Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

Zegen

 

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact