Kerkdienst - Doopdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
27 september 2020 10:00

Beschrijving

Uitgenodigd: sectie 7
Uitgenodigd als reserve: sectie 2 en 3

Gemeenteleden ontvangen een mail waarin ze worden uitgenodigd om zich in te schrijven. 

Het is nu ook mogelijk voor gasten om zich in te schrijven voor het bijwonen van een eredienst. Dat kan via de volgende link:

 RESERVEREN ALS GAST (deze link is alleen bedoeld voor gasten)

De dienst zal live uitgezonden worden om 10:00 uur. Je kunt de dienst vinden op het youtube kanaal van de kerk. Via deze link

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

 

Liturgie: 

Lied boek 302 - God in den hoog’ alleen zij eer

302:1
God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

302:2
U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

302:3
O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

302:4
O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

 

Kinderopwekking 185

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

 

Psalm 105 : 5

105 : 5
God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
tot in het duizendste geslacht
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

 

Exodus 5:1-5 (NBV)
1 Hierna gingen Mozes en Aäron naar de farao, en ze zeiden tegen hem: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren.' 2 'Wie is die HEER, dat ik hem zou gehoorzamen?' vroeg de farao. 'Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de HEER niet en de Israëlieten laat ik niet gaan.' 3 Ze zeiden: 'De God van de Hebreeën is naar ons toe gekomen. Sta ons toe drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de HEER, onze God, daar offers te brengen. Anders treft hij ons met de pest of met het zwaard.' 4 Maar de koning van Egypte zei: 'Mozes en Aäron, hoe durft u het volk van zijn werk af te houden? Vooruit, aan het werk!' 5 En hij voegde eraan toe: 'Dat volk is nu al veel te talrijk, en dan wilt u ook nog dat ze ophouden met werken!'

Romeinen 6:3-9 (NBV)
3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem.

 

Opwekking 244 - Welzalig de man, die niet wandelt

Opwekking 244
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

 

Liedboek 838 - O grote God die liefde zijt

838:1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

838:4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

 

Psalm 36

36 : 1
De zonde spreekt haar vleiend woord,
waarnaar de boze gaarne hoort,
want hij wil God niet vrezen.
't Is enkel kwaad wat hij beoogt.
Hij denkt dat God het wel gedoogt
en niet vertoornd zal wezen.
Zijn mond is vol gemeen bedrog,
ook 's nachts beraamt hij 't onheil nog,
hij weigert goed te handlen.
De zonde lokt hem al maar voort;
dit is de weg die hem bekoort:
hij wil in 't kwade wandlen.

36 : 2
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog,
uw trouw reikt tot de wolkenboog,
uw recht is hoog verheven.
Uw oordeel is onpeilbaar diep,
U, HERE God, die alles schiep,
houdt mens en dier in leven.
Groot is uw goedheid, trouwe God!
Ja, mensenkindren vluchten tot
de schaduw van uw vleuglen.
Wie bij U woont, HEER, heeft het goed.
U laaft hem met uw overvloed:
een stroom van louter vreugden.

36 : 3
Bij U, HEER, is de levensbron,
uw licht doet, klaarder dan de zon,
ons 't ware licht aanschouwen.
Bestendig uw gerechtigheid,
uw gunst en goedertierenheid,
voor wie op U vertrouwen.
Bewaar mij voor de trotse voet,
verhinder dat ik vluchten moet
voor goddeloze handen.
Maar zie, de bozen storten neer
en opstaan kunnen zij niet meer:
zij sterven in hun schande.

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact