Morgendienst 1 (sectie 1-3) - Viering Heilig Avondmaal / Openbare Geloofsbelijdenis

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
11 november 2018 09:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Chiel Vleesenbeek

 • Votum en groet
 • Zingen Opwekking 734

1 God, ik adem om van U te zingen. Alle dagen zing, dank op dank.
Groter bent U, dan in duizend levens een mens bevatten kan.
Wat U doet gaat elke taal te boven, maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, uw goedheid met dit lied, dit lied.

Hij vergeeft, Hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij, dichtbij al zijn mensen, dichtbij alles wat Hij leven gaf.

2 Al wat adem kreeg en levenskrachten dankt U dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde beseffen wie U bent.
En als iemand valt of door het leven kromgebogen word, dan helpt de Heer.
Alle mensen die Hem kennen weten: God is er altijd weer, steeds weer.

Refrein
Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak zijn hand, dan val je niet.

3 Van zijn liefde zal ik blijven zingen, alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen, ik zing mijn leven lang.

Refrein

 • DNP 145:1 en 2

1 Mijn God en koning, ik wil toegewijd uw grote naam bezingen voor altijd.
Met elke nieuwe dag prijs ik U weer. Ik breng uw naam voor eeuwig alle eer.
Wat bent U groot, HEER! Laat de hele aarde uw majesteit en uw gezag aanvaarden.
Laat er een loflied zijn in alle monden, want niemand kan uw grootheid ooit doorgronden.

2 Geslachten prijzen U, eeuw in, eeuw uit. Uw wonderen verkondigen zij luid.
Zij jubelen dat U geweldig bent. Ook ik maak graag uw heerlijkheid bekend.
Zij zullen vol ontzag uw daden prijzen. Ook ik wil U mijn dank en eer bewijzen.
Laat heel de wereld, HEER, uw werk bezingen.
Laat allen zeggen: God doet grootse dingen.

 • Bidden
 • Zingen Opwekking 595

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment.

Refrein
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af.

Refrein

2x
En nooit besef ik hoe U leed. De pijn die al mijn zonde deed.

Refrein

 • Schriftlezing

Prediker 4: 4-6 Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. 5Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. 6Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.
Marcus 6: 30-47 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 32Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn.
33Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 40Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. 41Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42Iedereen at en werd verzadigd. 43Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. 45Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen.46Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land.

• Zingen LB 838:1 en 2
1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

 • Verkondiging Marcus 6: 31 
 • Zingen Opwekking 790

God is mijn Herder, die mij weidt; in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Refrein
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. (v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. (v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij; (v: Trouw en goedheid volgen mij;)
allen: genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; een feestmaal staat voor mij klaar

Refrein

Al moet ik door een donker dal, ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf vertroosten mij steeds opnieuw.

Refrein

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis. Genade leidt mij naar huis.

• Marcel Zimmer: De Heer is mijn herder
De Heer is mijn herder Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan U bent heel dicht bij
Want wat mij ook wordt aangedaan U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb en nog zoveel meer
Uw goedheid en uw liefde,Heer volgen mij altijd
En ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid

 • Openbare geloofsbelijdenis Mariët Dekens

Zegen en gebed

 • Viering Avondmaal (kringviering)

- Zingen Opwekking 614

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Refrein

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein
Uw genade is mij genoeg.

- Avondmaalsviering

Zingen na 1e kring DNP 103:1

1. Prijs God, mijn ziel, voor al zijn zegeningen.
Prijs Hem, mijn hart, want Hij doet grote dingen.
Bedenk hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.


Zingen na 2e kring DNP 103:3

3. De HEER wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt steeds weer over van genade.
Hij is geen God die blijvend met ons twist.
Hij laat ons niet voor onze fouten boeten;
dankzij de HEER zijn wij op vrije voeten.
Hij heeft de zonden grondig uitgewist.

- Zingen GK 214: 3

3 O afgrond, waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan!
O diep geheim van Christus' wonden, het oordeel is te niet gedaan!
O Heer, uw bloed roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid!

 • Bidden
 • Collecte
 • Zingen Opwekking 575

Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem. Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament; dankzij zijn liefde leef ik nu.

v) Jezus alleen werd mens als wij; klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid.

allen door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij; dankzij zijn sterven leef ik nu.

m) Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan!

allen Sinds Hij verrees in heerlijkheid ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij; dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood; dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

• Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact