Online Kerkdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
14 juni 2020 10:00 - 11:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Simon van der Lugt

Vanwege het coronavirus worden er geen reguliere kerkdiensten gehouden. De dienst zal live uitgezonden worden om 10:00 uur. Je kunt de dienst vinden op het youtube kanaal van de kerk. Via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCKnWoN2LA5bVoBTqfN9TVN

 • Groet
 • Opwekking 797 - Breng ons samen

  U roept ons samen als kerk van de Heer,
  verbonden met U en elkaar.
  Wij brengen U lof, geven U alle eer:
  eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
  Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
  waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

  Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
  die alles gelooft en verdraagt.
  Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
  veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
  Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
  liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

  Breng ons samen, één in uw naam.
  Ieder is welkom hier binnen te gaan.
  Samen, één door de Geest;
  verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

  U roept ons samen voor Woord en gebed,
  als deel van uw kerk wereldwijd.
  Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
  gebruiken met vreugde de maaltijd.
  Wij breken het brood en verstaan het geheim,
  om samen uw kerk en van Christus te zijn.

  Breng ons samen, één in uw naam.
  Ieder is welkom hier binnen te gaan.
  Samen, één door de Geest;
  verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

  2x
  Wij belijden één geloof en één Heer;
  zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
  Heer, geef vrede die ons samenbindt.
  Vader, maak ons één!

  Breng ons samen, één in uw naam.
  Ieder is welkom hier binnen te gaan.
  Samen, één door de Geest;
  verbonden in liefde...

  Breng ons samen, één in uw naam.
  Ieder is welkom hier binnen te gaan.
  Samen, één door de Geest;
  verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

  Geloofsinburgeringskoor
  Opwekking 618 - Jezus, hoop van de volken

  Jezus, hoop van de volken,
  Jezus, trooster in elk verdriet;
  U bent de bron van hoop
  die God ons geeft.

  Jezus, licht in het duister,
  Jezus, waarheid die overwint;
  U bent de bron van licht die in ons leeft.

  U overwon in elke nood,
  U brak de banden van de dood.

  U bent de hoop
  in ons bestaan.
  U bent de rots
  waarop wij staan.
  U bent het licht
  waardoor de wereld God kan zien.

  U won van de dood,
  droeg onze pijn.
  Nu mogen wij
  dicht bij U zijn.
  Jezus de hoop,
  levend in ieder die gelooft.
  Heer, ik geloof.

  Jezus, hoop van de volken,
  Jezus, trooster in elk verdriet;
  U bent de bron van hoop
  die God ons geeft.

  Jezus, licht in het duister,
  Jezus, waarheid die overwint;
  U bent de bron van licht die in ons leeft.

  U overwon in elke nood,
  U brak de banden van de dood.

  U bent de hoop
  in ons bestaan.
  U bent de rots
  waarop wij staan.
  U bent het licht
  waardoor de wereld God kan zien.

  U won van de dood,
  droeg onze pijn.
  Nu mogen wij
  dicht bij U zijn.
  Jezus de hoop,
  levend in ieder die gelooft.
  Heer, ik geloof.
  Heer, ik geloof.
  Heer, ik geloof.
  Heer, ik geloof.

 • Kindmoment
 • Opwekking 618 geloofsinburgeringslied
 • Bijbellezing:
  • lukas 22 vers 14-20:
   • 14Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
  • Handelingen 2 vers 37 tot 42
   • 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’
    38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
    39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
    40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
    41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.
    42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
 • Preek
 • LvK Gezang 303:1,2,5 - De ware kerk des Heren

  303:1
  De ware kerk des Heren,
  in Hem alleen gegrond,
  geschapen Hem ter ere,
  de bruid van zijn verbond,
  dankt aan zijn dood het leven.
  Hij is haar bruidegom.
  Want God, zo staat geschreven,
  zag naar zijn dienstmaagd om.

  303:2
  Door God bijeen vergaderd
  één volk dat Hem behoort,
  als kindren van één Vader;
  één doop, één Geest, één woord.
  Zo offert allerwege
  de kerk U lof en prijs.
  Eén naam is aller zegen,
  één brood is aller spijs.

  303:5
  Met God zijn wij verbonden,
  met Vader, Zoon en Geest,
  met alwie overwonnen,
  alwie zijn trouw geweest.
  Bewijs ons uw genade,
  dan zingen wij bevrijd
  de glorie van uw daden,
  in tijd en eeuwigheid.

 • Inleiding op viering Heilig Avondmaal
 • GK(2017) Gezang 227:1,2 - Alles, alles is gelegen

  227:1
  Alles, alles is gelegen
  aan genade, aan Gods zegen;
  welvaart komt bij Hem vandaan.
  Allen die de Here vrezen
  zullen onaantastbaar wezen,
  daar zij in Gods vrijheid staan.

  227:2
  Die ons voedt bij duizendtallen,
  ons geluk ten deel doet vallen,
  stelt zich ook voor mij garant.
  Die mijn leven leidt op aarde
  en mij wonderwel bewaarde,
  reikt al helpend mij zijn hand.

 • Viering Heilig Avondmaal
 • NLB Gezang 103b - Looft nu, mijn ziel, de Here

  Loof nu, mijn ziel, de Here,
  loof al wat in mij is, zijn naam!
  Halleluja, halleluja.

 • Voorbede met afsluitend het Onze Vader
 • Collecte met Opwekking 407 

  - O, Heer mijn God

  O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
  de wereld zie die U hebt voortgebracht.
  Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
  heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

  2x
  Dan zingt mijn ziel
  tot U, o Heer mijn God:
  hoe groot zijt Gij,
  hoe groot zijt Gij!

  Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
  tot in de dood gegaan is als een Lam,
  sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
  en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

  2x
  Dan zingt mijn ziel
  tot U, o Heer mijn God
  hoe groot zijt Gij,
  hoe groot zijt Gij!

  Als Christus komt met majesteit en luister,
  brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
  Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
  en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

  2x
  Dan zingt mijn ziel
  tot U, o Heer mijn God
  hoe groot zijt Gij,
  hoe groot zijt Gij!

 • Zegen en groet
 • GK(2017) Gezang 195 - Ik ben het levensbrood

  195:1
  Ik ben het levensbrood,
  Ik red je van de hongersnood.
  Zo heeft de Heer gesproken;
  Hij heeft het brood gebroken.
  Zijn lichaam is het brood, zegt Hij,
  dat deelt Hij uit aan jou en mij.

  195:2
  Ik ben het echte brood,
  wie eet, zal opstaan uit de dood.
  Wie Mij gelooft, zegt Jezus,
  is bij het feest aanwezig.
  Ik ben het brood waarvan je leeft,
  dat leven aan de wereld geeft.

  195:3
  Dit brood zal nooit vergaan,
  het blijft, het komt bij God vandaan.
  Heer Jezus, wij geloven
  in U, het brood van boven.
  Nu hebben wij geen honger meer
  en nooit meer dorst door onze Heer.

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact