Agenda

Morgendienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
21 juli 2019 09:00

Beschrijving

Voorganger: Ds. G.J. Klapwijk

• Votum en zegengroet
• Zingen GKB gezang 158
Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mij kracht mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

• Gebed
• Zingen GKB psalm 42:1
1 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar 't genot
van de koele waterbeken dan mijn ziel naar U, o God.
Ja, ik dorst naar God, die leeft God, die gunst en liefde geeft.
Wanneer zal ik met de zijnen voor Gods aangezicht verschijnen?

• Zingen GKB psalm 43:4
4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt en eindeloos mij verblijdt.

• Lezen NBV Johannes 7:14-39 (tekst 37-39)
14 Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht.15 De Joden waren verbaasd: ‘Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?’ 16 Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. 17 Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. 18 Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. 19 U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden?’ 20 ‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert u dan te doden?’ 21 Jezus antwoordde: ‘Eén ding heb ik gedaan, en u staat allemaal versteld. 22 Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven – niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders – en u besnijdt ook op sabbat. 23 Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? 24 Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’ 25 Sommige Jeruzalemmers zeiden: ‘Is dat niet die man die ze willen doden? 26 Moet je zien, hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat hij de Messias is? 27 Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt, maar van hem weten we wel waar hij vandaan komt.’ 28 Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk: ‘U kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en hem kent u niet. 29 Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden.’ 30 Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. 31 Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven, ‘want,’ zeiden ze, ‘wanneer de Messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan hij heeft gedaan.’ 32 Toen de farizeeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om hem te arresteren. 33 Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. 34 U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben.’ 35 Toen zeiden de Joden tegen elkaar: ‘Waar gaat hij dan naartoe, dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? 36 Wat bedoelde hij dan toen hij zei: “U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben”?’
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven

• Verkondiging

• Zingen Opwekking 623
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest.
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.

Want ik wil komen met mijn geest. En doorwaaien heel het huis..
Ik wil het maken tot een tempel. Waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn.
Ik maak je heilig, puur en rein. Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen.
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Want U wilt komen met Uw geest En doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel. Waar U woont. Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein; laat het levend water stromen door ons heen.

Heer wij roepen tot U Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid. En leg het diep in ons hart.

Heer wees welkom met Uw geest. En doorwaaien
heel het huis. Wil het maken tot een tempel.
Waar U woont. Laat Uw leven in ons zijn;
maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen.

• Zingen GKB gezang 155
1 (Allen) God, enkel licht, voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

2 (Mannen) Der sterren pracht is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitteren mogen,
en wij, belaan met euveldaan, wat zijn wij in zijn ogen?

3 (Vrouwen) Heer, waar dan heen? Tot U alleen!
U zult ons niet verstoten;
Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

4 (Allen) Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden,
en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

5 (Allen) Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken.
Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

• Gebed
• Collecte

• Zingen GKB gezang 107:1
1 Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!

• Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact