Morgendienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
19 augustus 2018 11:00

Beschrijving

Voorganger: br. W.C. van der Horst

• Zingen NPB Psalm 121
1. Ik kijk vanuit het diepe dal tegen de bergen aan.
Hoe moet ik verdergaan? Het is de HEER die helpen zal!
De schepper van het leven zal mij bescherming geven.

2. Hij slaapt niet en Hij dommelt niet. Al gaat het steil omhoog,
Hij houdt je in het oog. Als Israëls bewaker ziet
dat je dreigt uit te glijden, komt Hij snel tussenbeide.

3. Geen ogenblik ga je alleen. Pal aan je rechterzij
is Hij er altijd bij. Hij is de schaduw om je heen.
Fel zonlicht zal Hij weren; de maan zal je niet deren.

4. De HEER behoedt je voor het kwaad. Hij geeft je veiligheid
voor nu en voor altijd. Al is de weg waarop je gaat
vol dreigende gevaren, de HEER zal je bewaren.

• Zingen NPB Psalm 84 : 1 en 4
1. Uw woning is mij zo lief, HEER. In mij leeft heimwee: God, wanneer
mag ik uw goedheid daar ervaren? In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: ze nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar elke dag verblijf houdt en U prijzen mag.

4. Zoals een zon of een sterk schild, zo is de HEER. Hij zal ons mild
zijn glorie en genade geven. De tocht duurt lang, maar Hij voorziet.
Zijn weldaden ontzegt Hij niet aan wie gehoorzaam willen leven.
Heer die de macht in handen houdt, gelukkig wie op U vertrouwt.

• Gebed

• Leven in dankbaarheid NBV Kol. 3 : 1 – 17
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechter-hand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,
8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

• Zingen NLB 912
1 (A) Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

2 (V) Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

3 (M) Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

4 (V) Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

5 (M) Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

6 (A) Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

• Bijbellezing NBV Matteus 25 : 14-30
14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

• Verkondiging Durf te leven

• Zingen GKB gezang 146
1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep;
die bloemen, vissen, vogels uit niet tot leven riep;
met nevels als een sluier de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit.

2 Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard' betrad;
die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem die ook de mensen tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden om Jezus' wil vergeeft.
3 O God, die ons in Christus een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kinderen leven en spelen in uw hof
en met de engelen zingen uw glorie en uw lof.

• Dankgebed
• Collecte

• Zingen NLB 416
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op alle wegen
met zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden, ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn, In zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparren, ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroten, ga met God en Hij zal met je zijn.

• Zegen

 

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact