Online Kerkdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
31 mei 2020 10:00 - 11:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Simon van der Lugt

Vanwege het coronavirus worden er geen reguliere kerkdiensten gehouden. De dienst zal live uitgezonden worden om 10:00 uur. Je kunt de dienst vinden op het youtube kanaal van de kerk. Via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCKnWoN2LA5bVoBTqfN9TVNQ

 • Votum en zegen
 • Opwekking 334 - Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

 • Kindmoment
 • Kindlied - Ik moet weggaan
 • Gebed
 • Bijbellezing: Handelingen 2:1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Opwekking 167 - Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal,
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open,
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

 • Preek

NLB Gezang 971:1,2,3 - Zing een nieuw lied voor God de Here

971:1
Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

971:2
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

971:3
De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

 • Gaven
 • Voorbede
 • Collecte

Lied - Laat mij een spiegel zijn (tijdens collecte, wordt niet gebeamd)

1
Laat mij een spiegel van Gods Liefde zijn,
waarin een glinstering is waar te nemen:
glimlach van boven, geest niet te doven.
Diep in de nacht van zonde en van pijn
heeft hij zijn Zoon gegeven uit de hemel:
Licht voor de Wereld, Christus de Here.
Die naar de mensen toegekomen is
was met ontferming over ons bewogen:
sfeer die ons opgaat in de duisternis
verleen uw helder licht aan onze ogen.

2
Hij gaf aan blinden een voltooid gezicht,
als hoopvol teken voor het onvoltooide:
beeld van nieuw leven heeft Hij gegeven.
En dove oren bleven niet meer dicht,
Want Hij gaf opening aan de gekooide:
taal van bevrijding, vrolijke tijding.
Heer, geef ons oren naar gehoorzaamheid,
ogen die willen omzien naar zovelen.
Geef ons geloof om in een barre tijd,
uw Woord van heil met anderen te delen.

3
Al lijkt de hemel doof en blind voorgoed,
Christus is opgestaan in deze wereld:
Naam ons gegeven, adem ten leven.
Heer, laat ons hart gereinigd door uw bloed,
zich als een spiegel naar uw aanschijn keren.
Zon geef uw stralen, ondanks ons falen.
Kom ons te hulp, ja, zegen ons met licht,
dan straalt uw liefde uit in onze daden.
Liefde is weerglans van Gods aangezicht,
zijn dageraad een wereld van genade.

 • Geloofsinburgeringskoor
 • Opwekking 618 - Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.

U bent de hoop
in ons bestaan.
U bent de rots
waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.

U bent de hoop
in ons bestaan.
U bent de rots
waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.
Heer, ik geloof.
Heer, ik geloof.
Heer, ik geloof.

NLB Gezang 568a - Daar waar liefde heerst en vrede

Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact