Morgendienst 1

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
22 april 2018 09:00

Beschrijving

sectie 4 t/m 7

Voorganger: Ds. Jos Douma

Liturgie:

 • Votum en Groet

Zingen GKB Psalm 108:1,2

1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, de Here groot.Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blinke uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

 • Gebed, daarna Zingen GKB Gezang 38:1-4

1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en u zult het zien,
klopt, en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

4 Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, daar ben Ik ook in hun midden,
en wat zij vragen, zal Ik voor hen doen. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

 • Schriftlezing Matteüs 6:1-21 

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 16Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verza mel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

 • Matteüs 13:44-46

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

 • Zingen GKB Psalm 119:12,13

12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen!
U bent mijn licht, mijn dag bij duisternis, U doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.

13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand, daar zal ik wel bij varen,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als U de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

 • Preek ‘Verzamel schatten in de hemel’
 • Gebed, daarna Zingen Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 • Acht Woorden van Jezus
 • Zingen Opwekking 244

Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

 • Voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: In de hemel...

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer en de lof want U regeert!

U regeert!

Miljoenen in gereedheid staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad en de schoonheid van Zijn troon

Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer en de lof want U regeert.

En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de lof want U regeert

U regeert in onze harten U regeert over het heelal
U regeert in ons leven U regeert overal U regeert!

Zegen

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact