Morgendienst 1

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
26 augustus 2018 09:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Chiel Vleesenbeek

 • Votum en groet
 • Zingen Opwekking 797 – U roept ons samen als kerk van de Heer

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
(Refrein)

 • Wetslezing
 • Bidden
 • Zingen Hemelhoog 367 – Wij blijven geloven

Wij blijven geloven,
dat onder miljoenen
de Heer van de schepping
een plan met ons heeft,
waarin zich zijn heil en
mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven
betekenis geeft.

En ook dat zijn boodschap
de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt
in het web van de tijd;
nog steeds kan vertroosten,
verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levens-
baan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens
de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld
van steen en metaal,
om buiten onszelf
voor de ander te leven;
ons kleine begin
van zijn groot ideaal,

dat werkelijkheid wordt als
het oog van de volken
zich niet meer vergeefs
naar de horizon richt
en ‘t morgenrood rijst
dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizen-
den kleuren van licht.

 • Lezen Prediker 2

Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. 4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6 Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. 7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. 8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9 Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid.
10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg.
11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. 12 Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? 13 Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis.
14 Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot. 15 Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf, dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. 16 Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten, beiden worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. 17 Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. 18 Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger, 19 en wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte. 20 Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. 21 Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. 22 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 23 maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte.
24 Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. 25 Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? 26 Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

 • Zingen DNP 39:2,3,6 - Ik zuchtte, want er broeide iets in mij

2. Ik zuchtte, want er broeide iets in mij;
mijn leed werd tot een laaiend vuur.
Toen hield ik het niet langer uit en zei:
‘HEER, wanneer slaat mijn laatste uur?
Toon mij de dag waarop ik heen zal gaan.
Laat mij mijn kwetsbaarheid verstaan.’

3. Een handvol tijd, dat is wat U mij geeft.
Elk mensenkind is maar een zucht,
een schaduw die geen duur of vastheid heeft.
Wat hij vergaart is enkel lucht.
Al heeft een mens ook schatten, als hij sterft
is er een vreemde die ze erft.

6. Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn klacht
en heb toch oog voor mijn verdriet.
Ik leef bij U, net als mijn voorgeslacht
als vreemde zonder grondgebied.
Laat mij met rust, dat ik wat vreugde ken
zolang ik nog in leven ben!

 • Verkondiging
 • Zingen GK 254: 1,3 – Kom, laat ons vrolijk zingen

1. Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep;
die bloemen vissen, vogels uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugde parels over de velden strooit.

3. O God, die ons in Christus, een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind’ren leven en spelen in Uw hof
en met de eng’len zingen, Uw glorie en Uw lof.

 • Bidden
 • Collecte
 • Zingen Opwekking 671 – U schiep zon en maan en sterrenpracht

U schiep de zon en maan en sterrenpracht.
Vader, U bent het geheim van het leven,
alles toont Uw macht.

U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij Heer.
U houdt heel mijn leven
veilig in Uw sterke hand.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim van het leven,
dat U bloeien doet.

U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder,
Heer, U bent
heilig, hoogverheven
maar ook heel dichtbij.

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.

 • Zegen

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact