Morgendienst 2 - Doopdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
15 juli 2018 11:00

Beschrijving

Sectie 4 t/m 6

Voorganger: ds. Chiel Vleesenbeek

• Votum en groet
• Zingen Opwekking 461
Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

Refrein:
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

• Wetslezing
• Zingen Opwekking 811 –(ps 51)
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

2x Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

• Gebed
• Woorden bij de doop
• Zingen Zegenlied
De zegen van God wens ik je toe, weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op je leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

• Schriftlezing NBV Lucas 9: 18-36
18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 19 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’ 20 Hij zei tegen hen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘De door God gezonden messias.’ 21 Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. 22 Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.’ 23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? 26 Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. 27 Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.’ 28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. 33 Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

• Verkondiging
• Zingen Opwekking 727 – Ik val niet uit zijn hand
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

• Gebed
• Collecte

• Zingen 10.000 reasons
The sun comes up it's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass, and whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes

Bless the Lord, Oh my soul Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before O my soul
I'll worship Your holy name

You're rich in love and You're slow to anger
Your name is great and Your heart is kind
For all Your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find

Bless the Lord, Oh my soul Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before, Oh my soul
I'll worship Your holy name

And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore

Bless the Lord, Oh my soul Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before O my soul
I'll worship Your holy name

• Zegen

 

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact