Morgendienst 1 (sectie 1-3) - Doopdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
16 februari 2020 09:00 - 10:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Chiel Vleesenbeek

 • Zingen (votum) Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft
gemaakt U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan.
U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.

 • Groet
 • Zingen Opwekking 672

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond' ring luister ik.
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het Uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis,
wilt U mij Uw liefde geven en de vrede die ik mis.
Leid mij aan Uw sterke hand veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen, als Uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal.'

(2x)
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid.
Van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.

 • Wet,
 • Gebed
 • Doop
 • Zingen Sela – de zegen van God

Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede. Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven. Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

 • Zingen LB 314

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

 • Lezen NBV Marcus 8: 1-26

1 Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2 ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. 3 Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ 4 Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5 Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 6 Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. 7 Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8 De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. 9 Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. 10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. 14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ 22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’

 • Verkondiging
 • Zingen Opwekking 785

Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus’ Naam.

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)
Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen Opwekking 520

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

• Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact