Agenda

Morgendienst 2 (sectie 1-3) - Zondag voor de Vervolgde Kerk

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
16 juni 2019 11:00 - 12:00

Beschrijving

Tijdens de dienst zal aandacht zijn voor een getuigenis van een broeder die vervolgd is geweest.

Liturgie zondag 16-6-19 9+11uur Jan Hooiveld

  • Votum en Groet, daarna Zingen Sela Ik zal er zijn

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

5 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Nogmaals Couplet 4 ‘Ik ben die Ik ben’….

  • Bidden, daarna Zingen PvN 130

Uit de diepte roep ik u, Heer mijn God. Ik heb u nodig Here, luister,
nu ik schor gebeden fluister, luister toch, Heer, luister toch.

Als u niets dan zonden zag, Heer, mijn God, wie bleef in leven? Maar u wilt nu
juist vergeven. Dus verdient u diep ontzag, ons diep ontzag.

Ik blijf wachten tot u komt, Heer, mijn God, Ik blijf nog sterker op u wachten
dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht.

Israël, hoop op de Heer, hoop op God, want hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden. Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij!

  • Wet, daarna Zingen PvN 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

  • Lezen Lucas 19:29-48 Toen hij Betfage en Betanië bij de ​Olijfberg​ naderde, stuurde hij twee van de ​leerlingen​ vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De ​Heer heeft het nodig.”’ 32De beide ​leerlingen​ gingen op ​weg​ en vonden het veulen, precies zoals ​Jezus​ had gezegd.33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De ​Heer​ heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen naar ​Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten ​Jezus​ erop zitten. 36Onderweg spreidden de ​leerlingen​ hun mantels voor hem op de grond uit. 37Toen hij op het punt stond de ​Olijfberg​ af te dalen, begon de hele groep ​leerlingen​ vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als ​koning, in de naam van de ​Heer! ​Vrede​ in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39Enkele ​farizeeën​ in de menigte zeiden tegen ​Jezus: ‘Meester, berisp uw ​leerlingen.’ 40Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 41Toen hij ​Jeruzalem​ voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat ​vrede​ kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je ​omsingelen​ en je van alle kanten insluiten. 44Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je ​kinderen​ verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 45Hij ging naar de ​tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen,46terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van ​gebed​ zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47Dagelijks gaf hij onderricht in de ​tempel. De hogepriesters, de ​schriftgeleerden​ en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.
  • Preek, daarna Zingen Opwekking 194

U maakt ons één. U bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.

  • Het verhaal van Anthony
  • Zingen GK 1010

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, U die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken, uw vrede wint de strijd!

  • Collecte
  • Zingen Hillsong – Oceans

1 You call me out upon the waters.
The great unknown where feet may fail.
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise My soul
will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

2 Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

Spirit lead me where my trust is
without borders Let me walk
upon the waters Wherever
You would call me Take me deeper
than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

I will call upon Your Name
Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine

  • Zegen
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact