Middagdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
19 mei 2019 16:30

Beschrijving

Liturgie 19-5-2019 16.30 uur Ds R. Vellinga 

 • Votum-zegengroet
 • Zingen GKB Psalm 2: 1,2

1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
't Is tegen het gezag van God de HERE
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
"Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!"

2 Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
"Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid."

 • Gebed
 • Zingen GKB Psalm 132: 7,8

7 Want God heeft Sion hoog vereerd,
ter woning heeft Hij haar begeerd.
Eens sprak Hij, die het al regeert:
Hier woon Ik tot in eeuwigheid,
dit is mijn rustplaats voor altijd.

8 Hier duld Ik nood noch tegenspoed,
hier worden armen rijk gevoed,
mijn zegen schenkt hier overvloed,
waar priesters staan, met heil bekleed,
bij 't volk dat juichend voor Mij treedt. 

 • Schriftlezing NBV Psalm 87

1 Van de Korachieten, een psalm, een lied. 2 Boven alle steden van Jakob heeft de HEER de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. 3 Van u wordt met lof gesproken, stad van God. 4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.’ 5 Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’ 6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is hier geboren.’ 7 En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

 • Zingen GKB Psalm 78:19

19 Slechts Sions berg, bemind sinds vroeger dagen,
mocht nu de woning van de Here dragen;
daar heeft Hij haar gesticht naar zijn behagen,
zo vast als Hij de aarde wilde schragen.
God stelde David daar tot koning aan
om Israël, zijn erfdeel, voor te gaan. 

 • Preek (deel 1)
 • Zingen LvK Psalm 87:1

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 • Preek (deel 2)
 • Zingen GKB Psalm 87: 2,3,4

2 Men zegt van u voortreffelijke dingen,
o schone stad van Sions God en Heer.
Egypte en Babel meld Ik tot mijn eer
als volken, die Mij kennen en bezingen.

3 De Filistijnen, Tyriërs en Moren
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.
Van Sion zal het blijde nageslacht
eens zeggen: Elk van hen is daar geboren.

4 De HEER zal haar bevestigen en schragen
en op zijn rol waar Hij de volken schrijft,
hen tellen als in Israël ingelijfd
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

 • Gebed
 • Collecte
 • Geloofsbelijdenis 
 • Zingen GKB Psalm 87: 5

5 Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen,
dan zullen daar de volken juichend staan,
de reien dansend de cimbalen slaan:
zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.         

Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact