Middagdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
15 juli 2018 16:30 - 17:30

Beschrijving

Voorganger: ds Jos Douma 

• Votum en zegengroet
• Zingen GKB Gezang 167:1,2,3
1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

• Gebed
• Zingen GKB Gezang 68: 1,2,3 Wij knielen voor uw zetel neer
1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden
en eren U als onze Heer met liederen en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeborene uit de dood zich diep ootmoedig buige.

2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven
en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof, U de eer-kroon opgedragen.
Geheel de aard' en ’t hemel-hof moet van uw eer gewagen.

3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken.
Ja, halleluja, zie Hij komt! Juicht, mensen, engelen samen.
met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

• Lezen NBV Psalm 143 Romeinen 8:12-17
1 Een psalm van David.
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
2 Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling onschuldig.
3 De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof,
ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her,
4 ik ben ten einde raad, geschokt tot diep in mijn hart.
5 Ik denk terug aan vroeger dagen, mijmer over uw daden
en beschouw het werk van uw handen,
6 ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.
7 HEER, geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is uitgeput.
Houd u niet voor mij verborgen, ik word als wie afgedaald is in het graf.
8 Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
9 Verlos mij van mijn vijanden, HEER, bij u zoek ik bescherming.
10 Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.
11 Houd mij in leven, HEER, tot eer van uw naam,
leid mij uit de verdrukking, door uw gerechtigheid,
12 toon uw trouw, versla mijn vijanden,
vernietig al mijn belagers – ik ben uw dienaar.

• Romeinen 8:12-17
12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister

• Zingen GKB Psalm 25:4,7
4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid.
Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid.
Wie ootmoedig luisteren wil, zal de rechte paden leren,
hij die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

7 Gods vertrouwelijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont,
daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont.
Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen,
want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

• Preek 'Ik zeg PAPA. Over persoonlijk en vertrouwelijk gebed'

• Zingen NLB Gezang 886
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe, U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen, Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen, dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan, Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen GKB Gezang 108
Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht
word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefde U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade,
uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

• Dankgebed
• Collecte
• Zingen GKB Gezang 141:1,2,3
1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

• Zegen
• Zingen LB Gezang 456:3
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact