Agenda

Morgendienst 2

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
14 juli 2019 11:00

Beschrijving

Liturgie 14-07-2019 9 en 11 uur Ds Marinus Beute

 Votum en groet

Zingen DNP Psalm 29

 1. Engelen, geef aan de HEER, geef Hem heerlijkheid en eer.
  Kniel en zing over Gods faam: ‘Heilig, heilig is zijn naam!’
  Hoor, zijn stem spreekt in orkanen, echoot over oceanen;
  heel de aarde ziet het wonder van zijn bliksems en zijn donder.
 1. Onze HEERheeft alle macht. Hoor, Hij spreekt met grote kracht.
  Bomen buigen neer voor Hem, ceders schudden door zijn stem.
  Ja, de dikke takken breken als de HEERbegint te spreken.
  Hoge heuvels, bergen, bossen springen op als jonge ossen.
 1. Onze HEERspreekt in het vuur, op de steppen, kaal en guur.
  Door woestijnen galmt zijn woord, het wordt overal gehoord. 
  Bij de dieren die Hem horen worden veulentjes geboren;
  want zijn stem laat alles beven. Hij is HEERvan dood en leven.
 1. In de tempel van de HEER klinkt een lofzang op zijn eer,
  Hij regeert met vaste hand over zee en vasteland.
  Deze koning is almachtig, Hij beschermt zijn mensen krachtig.
  Door zijn woord komt Hij ons tegen met zijn vrede en zijn zegen.

 

 • Lezen NBV Psalm 51

1 Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. 3 Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 4 was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. 5 Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. 7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,  al zondig toen mijn moeder mij ontving, 8 maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. 10 Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 11 Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. 12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 13 verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. 14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. 15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u. 16 U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 17 Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen.18 U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. 19 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. 20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op. 21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar.

Zingen                       GKB Gezang 154

1 Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe.
Mijn geweten maakt me moe,
brengt mij steeds mijn schuld te binnen.
Er is hulp in deze strijd  dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

2 Want ik heb in doen en laten vaak de Here diep gegriefd.
Toch heeft Hij een zondaar lief.Dankzij hemelse genade
sterft het helse zelfverwijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

3 Heer, U wekt een mens tot leven en U trekt hem tot uw licht.
Niet meer bang voor het gericht sterven wij, door dood omgeven,
leven wij, de dood ten spijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

4 Kom, vertrouw het woord van Jezus, opgejaagden in de nood,
uitgedaagden tot de dood. Glansrijk is zijn gunst bewezen:
heil voor tijd en eeuwigheid dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

 • Lezen NBV Romeinen 5: 1,8-10

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.

 • Zingen Opw.727 / PvN.16

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

 • Gebed
 • Lezen NBV Efeziërs 1

1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Lof en dank 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrond-vest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld  12 om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult

 • Zingen Ps.110:1a,2m,3v,4m,5v,6a

1 (A) Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken:
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht,
totdat Ik elke vijand heb gebroken
en als een voetbank voor u neergelegd.

2 (M) De HERE wil u met zijn macht bekleden,
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf:
voer met gezag, door vijanden bestreden,
de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

3 (V) Uw volk is zeer gewillig om te strijden.
Zij treden aan in heilig feestgewaad.
Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden
als frisse dauw in vroege dagenraad.

4 (M) De HERE heeft u deze eed gezworen,
en het berouwt Hem niet in eeuwigheid:
Zó als Ik Melchisedek had verkoren,
wil Ik dat u voor eeuwig priester zijt.

5 (V) De HEER, die op uw wegen u bewaarde,
is in de strijd steeds aan uw rechterhand.
Zijn arm verplettert koningen der aarde,
wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt.

6 (A) Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken,
hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet.
Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken
en heft het hoofd, de zege tegemoet! 

 • Preek Tekst Efeziërs 1:3-14

 Zingen Opwekking 575

Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem.
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

 • De Tien Woorden
 • Zingen LB 912

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.


5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon, dat, o Heer, uw Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer; 'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd ben ik aan U toegewijd.

 • Gebed
 • Collecte

 

 • Zingen Kinderopwekking 185

2x        De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
            Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
            Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
            Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,

2x        Hij zal zijn vrede aan u geven. 

 • Zegen

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact