Online Kerkdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
12 juli 2020 10:00 - 11:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Simon van der Lugt

Vanwege het coronavirus worden er geen reguliere kerkdiensten gehouden. De dienst zal live uitgezonden worden om 10:00 uur. Je kunt de dienst vinden op het youtube kanaal van de kerk. Via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCKnWoN2LA5bVoBTqfN9TVNQ

 

 • Votum en zegen
 • GKB 253:1,5,6

1
Wie mat de water?en in zijn holle hand,
bepaalde in het scheppingslicht
van berg en heuvel het gewicht?
Wie is het die de hemel omspant?
Wie gaf Hem raad en reden
die aller eeuwigheden
begin en einde draagt?
Hebt gij het niet gehoord?
Weet gij het niet? Het wóórd,
O volk, dat naar Hem vraagt.

5
Waarmee zou God te vergelijken zijn?
Wat zoekt gij een gelijkenis
met Hem die hoog en heilig is?
Sla op uw ogen naar het diep geheim,
naar de miljoenen lichten
en laat u onderrichten.
Wie bracht dit al tot stand?
God schiep het door zijn woord.
Hij leidt de sterren voort.
Niet één valt uit zijn hand.

6
Wat zegt gij, Israël: God kent mij niet,
mijn rechtszaak gaat aan Hem voorbij?
Der eeuwigheden Heer is Hij,
de hele schepping is zijn rijksgebied.
Maar aller hemel?en orde
doet Hem niet moede worden
om voor u in te staan.
Hebt gij het niet gehoord?
Weet gij het niet? Het woord
zal altijd met u gaan.

 • Kindermoment en zingen: Mijn God is zo groot
 • Bijbellezing Psalm 74

1 Een kunstig lied van Asaf. Waarom, God, hebt u ons voor altijd verstoten, brandt uw woede tegen de schapen die u hoedt? 2 Denk aan het volk dat u ooit hebt verworven, de stam die u hebt vrijgekocht, uw eigen bezit, de Sionsberg waar u ging wonen. 3 Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, de vijand liet niets van het heiligdom heel. 4 In het hart van uw huis brulden uw tegenstanders, zij zetten er hun zegetekens neer. 5 Zoals met kapmessen wordt ingehakt op struikgewas en kreupelhout, 6 zo sloegen zij met bijl en breekijzer al het snijwerk kort en klein. 7 Ze hebben uw heiligdom in de as gelegd, de plaats waar uw naam woont, verwoest en ontwijd. 8 'We vagen alles weg,' zeiden ze, en alle godshuizen in het land hebben zij verbrand. 9 Een gunstig teken zien wij niet, niet één profeet meer, en geen van ons weet voor hoe lang. 10 Hoe lang nog, God, zal de tegenstander u bespotten? Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen? 11 Waarom houdt uw hand zich in bedwang? Hef uw machtige hand en sla toe, 12 God, mijn koning van oudsher, die verlossing brengt in het hart van het land! 13 U hebt door uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het water verpletterd, 14 u hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn, 15 u hebt bronnen en beken laten ontspringen, altijd stromende rivieren drooggelegd. 16 Van u is de dag, van u is de nacht, u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven, 17 u hebt de grenzen van de aarde bepaald, zomer en winter - u hebt ze gevormd. 18 Bedenk dit, HEER, nu de vijand u bespot en dwazen uw naam beschimpen. 19 Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren, vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. 20 Kom uw verbond met ons na - vol is het land met duistere oorden, holen van geweld. 21 Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan, laat zwakken en armen uw naam loven. 22 Sta op, God, verdedig uw zaak, bedenk dat dwazen u dag na dag bespotten, 23 vergeet het razen van uw tegenstanders niet, het tieren van uw vijanden - het klinkt voortdurend op.

 • LB 756:1,2,6

1
Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2
Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

6
Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

 • Preek
 • GKB psalm 74:7,8,12,14

7
Waarom houdt U, o Heer, terug uw hand,
uw rechterhand, die altijd heil bewerkte?
Strek hem toch uit! Bent U niet onze sterkte!
Verdelg de vijand, drijf hem uit het land.

8
En toch is God vanouds mijn God en Heer,
mijn koning die verlossing bracht op aarde
en overal zijn werken openbaarde,
die Israël verloste telkens weer.

12
Gedenk dit, Heer, de vijand smaadt uw eer.
Geef aan het roofdier toch uw volk niet over,
uw tortelduif niet aan de brute rover.
Wil de verdrukten niet vergeten, Heer.

14
Sta op, o God, beslecht uw eigen zaak.
Gedenk de smaad van wie U dwaas bestrijden
en het getier dat klinkt van alle zijden.
Vergeet het niet! Sta op, o God, ontwaak!

 • Voorbede
 • Collecte en zingen LB 755

1
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ’s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

 • Zegengroet
 • LB 655

1
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan. 

5
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

 

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact