Agenda

Morgendienst 1 (sectie 1-3)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
15 september 2019 09:00

Beschrijving

Liturgie 15-9-2019 9 en 11 uur Ds Chiel Vleesenbeek

• Votum en groet

• Zingen Opwekking 790

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Refrein: m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij;
(v: Trouw en goedheid volgen mij;)
allen: genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar. (Refrein)

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw. (Refrein 2x)

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis. Genade leidt mij naar huis.

• Gebed

• Doop


• Zingen 9u Kinga Ban– meer dan een wonder;

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht. Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht En nu jij er bent...

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.

Je eerste woord zal alles zijn: papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij. Hier zul je veilig zijn.

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent... meer dan een wonder!

• Zingen 11 uur Opwekking 710
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen. Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest Heer. Jezus kom tot mij.
Als de Bron van leven die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn,
wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend waarin wij zelf
tot bron van zegen zijn.

• Zingen Opwekking 755
Bewerk ons hart, o God maak het goede grond.
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart; Geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid , Heer; Geef dat twijfel vlucht.

Refrein: Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw woord is levend licht voor ons verduisterd hart;
Draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds uw pad.
Uw woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;
Geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag. Refrein.

Waar zouden wij gaan, Heer? )
Waar zouden wij gaan? ) 4x
U hebt de woorden van eeuwig leven. )

Laat ons zien; laat ons Christus zien (2x)

Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

• Lezen NBV Psalm 95
1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
juichen voor onze rots, onze redding.
2 Laten wij hem naderen met een loflied,
hem toejuichen met gezang.
3 De HEER is een machtige God,
een machtige koning, boven alle goden verheven.
4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe,
5 van hem is de zee, door hem gemaakt,
en ook het droge, door zijn handen gevormd.
6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.
7 Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt,
de kudde door zijn hand geleid.
Luister vandaag naar zijn stem:
8 ‘Wees niet koppig als bij Meriba,
als die dag bij Massa, in de woestijn,
9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden,
mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.
10 Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen.
Ik zei: “Het is een stuurloos volk
dat mijn wegen niet wil kennen.”
11 En ik zwoer in mijn woede:
“Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!”

• Verkondiging

• Zingen Opwekking 604
Kom en laat ons prijzen de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping, Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.

2x Eer en verheerlijk Hem, open je hart
voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem, want Hij, de
grote Koning, Heeft de wereld in zijn hand.

Kom, laat ons aanbidden, de God van onze redding,
onze Goede Herder, die ons leven leidt.

Kom, laat ons aanbidden, ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God en wij de schapen die Hij weidt.
Eer en verheerlijk Hem, open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem, want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Omdat wij aan Hem toebehoren, wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
komen wij voor zijn aangezicht.

2x Eer en verheerlijk Hem, open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem, want Hij, de
grote Koning, Heeft de wereld in zijn hand.
want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.

• Bevestiging oudsten en diakenen en PDWers

• Zingen GKB 252
O koning, hoor uw onderdaan:
U die de aarde deed ontstaan,
U die uw volk de eeuwen door
de weg wijst als een lichtend spoor,
laat schitteren met glans en kracht
uw koningschap in volle pracht.
Laat schitteren met glans en kracht
uw koningschap in volle pracht;
geef dat wij eren weg en wet
door U bevolen, uitgezet;
regeer door Woord en Geest uw kerk,
verbreek de macht van satans werk.

Regeer door Woord en Geest uw kerk,
verbreek de macht van satans werk.
Leer ons te spreken met een mond
die roemt het hart van uw verbond:
uw stem, die licht en liefde is,
blijft klinken in de duisternis.

Uw stem, die licht en liefde is,
blijft klinken in de duisternis;
de zonde is een zwarte nacht,
een tegenkracht, een helse macht;
hoor: Christus, die geleden heeft,
brengt eeuwig zon, de dode leeft.

Hoor: Christus, die geleden heeft,
brengt eeuwig zon, de dode leeft.
Groot is uw toorn en zwaar de straf:
maak ons toch rein, was zonden af.
Red hen die pleiten op het recht:
vergeving is ons toegezegd.

Red hen die pleiten op het recht:
vergeving is ons toegezegd.
Genadig God: vergeef! Verhoor
het bidden van ons zingend koor:
volmaak uw heerschappij en toon
de luister van uw hemeltroon.

Volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon.

• Gebed Collecte

• Zingen Opwekking 454
Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie,
elke creatie buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon, aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God en oneindig
is uw heerschappij, o, eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden. Elke knie buigt neer
voor uw troon, aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God en oneindig
is uw heerschappij, o, eeuwige God. Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact