Morgendienst 1

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
18 februari 2018 09:00

Beschrijving

Voorganger: 

Ds. Hans Slotman

Liturgie:

• Zingen Votum - Sela
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer, Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon
Genade en vrede van God de vader Door Jezus zijn zoon immanuel
Hij woont met zijn geest in ons. 2x

• Zingen Opwekking 785
Ik bouw op Jezus, anders niet; het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ik steun alleen op Jezus’ Naam. (2x)

Refrein:
Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen. Mijn anker rust in Hem alleen!
(Refrein 3x)
Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik van Hem in eeuwigheid!
• Gebed
• Lezen

NBV Matteus 19: 13-15
13 Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, 14 zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15 En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder.

NBV 1 Timoteus 4: 11-16
11 Draag dit alles over in je onderricht. 12 Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. 13 In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 15 Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. 16 Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.

• Zingen GKB Gezang 45
1 Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen,
laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van mijn rijk, staan voor kinderen open.
Laat ze allen groot en klein, bij Mij binnen lopen.

2 Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk, bij Mij binnen lopen.

• Preek
• Zingen Opwekking 769
Kom, vestig uw gezag; Wees Koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons; Onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; Een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, Laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk. Heer maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk En uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in En geeft ons leven zin:
Gevangen harten worden vrij, Verslagen mensen troosten wij;
Zelfs de blinden zien uw heerschappij. Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom!
Refrein:
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij Tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht Verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht Vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; Leer ons te doen wat U ons vraagt.
Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons. Refrein.

• Lezen wet
1 Petrus 1: 22- 2: 5
22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. 2:1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?
4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

• Collectes

• Zingen Sela - Juicht/Hij is verheerlijkt
Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. (2x)

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft; Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

• Zegen

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact