Agenda

Middagdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
13 januari 2019 16:30

Beschrijving

Voorganger: ds. Jos Douma

• Votum en zegengroet

• Zingen GKB Gezang 167:2,3
2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

• Inleiding viering Avondmaal
• Zingen GKB Gezang 179b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

• Lopende viering
• Zingen GKB Gezang 108
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefde U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade,
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade,
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.

• Schriftlezing NBV 1 Johannes 4:7-5:4
7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben. 5:1 1 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

• Preek ‘Blijf in mijn liefde’

• Zingen GKB Gezang 164
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,
Dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

• Dankgebed
• Collecte

• Zingen GKB Gezang 145
1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

2 Heer, onze God, die aard en hemel schiep,
zeeën en land met macht tevoorschijn riep,
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons mensen in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid.

4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

• Zegen

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact