Ochtenddienst (sectie 4-7) - Doopdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
15 oktober 2017 11:00 - 12:15
Locatie

Beschrijving

voorganger: ds. Hans Slotman

• Zingen Psalm 84 – Psalmen voor nu
Wat hou ik van uw huis, HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis, HEER van de hemelse legers,
een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor u.

Gelukkig wie naar u vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij, HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven,
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Wat hou ik van uw huis.

• Vredegroet
• Zingen Opwekking 70
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

• Doop

• Zingen: Gods zegen voor jou (Sela)
Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen over je leven: Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus, vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede. Deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven. Blijf op hem hopen: leef je geloof elke dag!

• Gebed
• Lezen NBV psalm 24
Van David, een psalm.
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.
Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.
Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van Jakob.
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u,
aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze,
aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
hij is de koning vol majesteit.

• Zingen Zie de zon, zie de maan (Rickert)
Zie de zon, Zie de maan,
Zie de sterren in hun baan
sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee, Hoor de wind,
Hoor de regen als hij zingt
druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Ruik een bloem, Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Voel je hart, Voel je huid,
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

• Preek over psalm 24: 1
1 Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,

• Zingen Opw 805 – Maak ons hart onrustig
Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit. Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten. Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden. Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is Uw koninkrijk tot in eeuwigheid (2x)

• Dankzegging en voorbede
• Collecte
• Zingen Opwekking 769
Kom, vestig uw gezag; wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons; onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
Een laaiend vuur in onze ziel. Stort uw Geest uit,
Laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk. Heer maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk, en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin:
Gevangen harten worden vrij,
Verslagen mensen troosten wij;
Zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom!

Refrein:
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij Tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
Leer ons te doen wat U ons vraagt.
Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons.
Refrein.

• Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Website door Inxpact