Middagdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
15 oktober 2017 16:30 - 17:45
Locatie

Beschrijving

voorganger: ds. Sytze de Bruine

• Votum en groet
• Zingen Ps. 130 (psalmen van Nu)
Uit de diepten roep ik U Heer mijn God, Ik heb U nodig, Here luister.
Nu ik schor gebeden fluister: Luister toch Heer, luister toch.

Als U niets dan zonden zag, Heer mijn God. Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven, dus verdient U, diep ontzag, ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt, Heer mijn God. Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer. Hoop op God. Want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden. Hij maakt vrij, Hij maakt jou vrij!

• Gebed
• Verkondiging
• Lezingen NBV Gal. 2: 15-21
Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Lucas 18:9-14
Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

HC 23 antwoord 60
Vraag 60: Hoe bent u rechtvaardig voor God?
Antwoord: Alleen door waar geloof in Jezus Christus.
Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.
artikel 22 NGB
Door op Hem te vertrouwen gaan wij vrij uit: Dat Jezus in plaats van ons volledig heeft voldaan aan de eisen van God, dat is een groot mysterie. Om ons daar dan toch een goed inzicht in te geven, laat de Heilige Geest het geloof in ons ontstaan. Daardoor hechten wij ons aan Christus: alles wat Hij heeft bereikt, wordt ons eigendom en buiten Hem hebben we dan ook niets meer te zoeken. Want of Christus kan ons niet alles geven wat wij nodig hebben om gered te worden (= Godslastering) en dus voor de helft gered.
Of…Hij kan ons wel helemaal redden, en wie op Christus vertrouwt, wordt dan ook helemaal gered.
Paulus: Rom. 3:28 in de ogen van God gaan we alleen vrijuit doordat we op Christus vertrouwen.
Dat betekent niet dat het geloof ZELF ons vrij uit doet gaan, NEE, het is alleen maar een middel waardoor we ons hechten aan Jezus als degene die ons met God verzoend heeft. Dankzij Hem: vrijspraak
DUS: Jezus betekent vrijspraak voor jou en mij, het geloof is alleen maar het middel waardoor we deel krijgen aan alles wat Hij heeft bereikt. Dat is voor God meer dan genoeg om al onze schulden kwijt te schelden.

• Belijdenis van Nicea in wisselzang
Allen
Almachtig God, in U geloven wij, hemel en aarde schiep U, en daarbij
maakte U alles wat ons oog kan zien, en de verborgen schepping bovendien.

Vrouwen;
Jezus, Gods Zoon, waarachtig Licht uit Licht: Hij was er voor de eeuwen zijn gesticht,
één met de Vader, sprekend met één stem, al wat bestaat heeft zijn begin in Hem.

Mannen
Om ons te redden werd Hij mens als wij, de maagd Maria mocht zijn moeder zijn.
Na ’t wrede kruis, waar Hij zijn leven gaf, werd Hij begraven in een donker graf.

Allen:
Zoals voorzegd is Hij weer opgestaan, zegenend naar de hemel opgegaan.
Daar zetelt Hij, aan ’s Vaders rechterhand, voorgoed verheven in zijn gloriestand.

Vrouwen
Eens komt Hij terug, vol macht en heerlijkheid, brengend het oordeel in gerechtigheid.
Levenden, doden, alles buigt zich neer, en aan zijn rijk komt dan geen einde meer.

Mannen:
O, Geest, die Here is en levend maakt, U, die ons door profeten heeft geraakt,
verbonden met de Vader en de Zoon, U komt de lof toe en het eerbetoon.

Allen
Eén algemene kerk geloven wij, waarin de doop ons tot vergeving zij.
Doden ontwaken bij bazuingeschal, prijzend de nieuwe eeuw die komen zal.

• Gebed
• Collecte

• Zingen Opwekking 805
Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit. Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten. Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden. Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven, laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is Uw koninkrijk tot in eeuwigheid (2x)

• Zegen
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Website door Inxpact